Regresar
"A aula ao revés consolida o rol do profesor como guía entre o coñecemento e os alumnos, que deben colaborar activamente na súa propia aprendizaxe."
Vanessa Moure
Coordinadora do proxecto

aprender a aprender

O alumnado é o protagonista activo no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Aprendizaxe colaborativa

Fomentando a participación activa entre profesionais do sector a través de distintas actividades dentro das acción formativas, como sesións presenciais integradas na planificación da programación anual dos módulos que lle permitan ao alumnado resolver dúbidas da man dos representantes das casas comerciais de audífonos e equipamento de diagnose biomédica..

Uso das tic para a aprendizaxe

Potenciando novos xeitos de desenvolvemento profesional e facilitando o acceso ás oportunidades de aprendizaxe permanente. É básico que os alumnos aproveiten ao máximo as posibilidades formativas que ofrecen as diferentes marcas de audiófonos e as empreguen de xeito adecuado para complementar a súa formación..

baseado en xestión por competencias

O alumno é o protagonista

O alumando convírtese no centro do proceso da ensinanza e aprendizaxe, e o programa formativo deberá artellar todo un sistema de recursos orientados a facilitar a súa aprendizaxe, baseado no principio de “aprender a aprender” e aplicando a metodoloxía da aula ao revés.

O profesor como orientador

Non se limita só á transmisión de coñecementos. O profesor adquire un novo rol de consultor de formación que axuda ao alumnado no seu proceso de aprendizaxe para que acade os obxectivos didácticos plantexados.

Profesionais do sector

A interactividade entre docentes, profesionais do sector, estudantes e contidos, convírtese nun denominador común presente durante todo o proxecto.

Creación dun espazo virtual

Serve como escenario de aprendizaxe para o alumnado. Crecación de materiais multimedia didácticos axeitados ao currículo, uso da web, visualización en directo de elaboración de moldes, aplicación móbil e tablet á disposición de cada alumno e alumna, etc.

Comunidade educativa

O alumnado ten á sua disposcición tódolos recursos para optimizar ao máximo a súa aprendizaxe, permitindo a interacción e participación co resto de axentes da comunidade educativa e o mundo profesional.

Casos prácticos reais

Ao colaborar nun proxecto social o alumnado implícase de xeito activo na posta en práctica dos coñecementos adquiridos.